Search Like Views Responses Checked Filters Filters

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Back 2 Bands»

 • 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, με ΑΦΜ 094277965 της ΔΟΥ Φ.Α.Ε Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής (Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253), με ΑΦΜ 800424345 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών , όπως νόμιμα εκπροσωπείτα (εφεξής καλούμενη η «ΑΚΟΗ»), προκηρύσσει Διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «Back 2 Bands » (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Διοργανώτριας υπό www.thetikienergeia.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα») αλλά και μέσω ειδικών λογαριασμών που θα δημιουργηθούν από τη Διοργανώτρια στην πλατφόρμα κοινωνικής Facebook.
 • 2. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα δημιουργηθούν και θα προωθηθούν ανδρικά καλλιτεχνικά μουσικά συγκροτήματα, σε συνεργασία με τους κάτωθι καλλιτέχνες ή/και συγκροτήματα καλλιτεχνών: «Playmen», Ελένη Φουρέιρα, Έλενα Παπαρίζου και «Kings» (εφεξής οι «Scouters» και έκαστος ο «Scouter»), καθώς και έτερους καλλιτέχνες της διακριτικής ευχέρειας της Διοργανώτριας όπως αυτοί ενδέχεται να ανακοινώνονται από καιρό εις καιρόν (συλλήβδην καλούμενοι οι «Καλλιτέχνες»). Οι Scouters στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα κατανεμηθούν σε δύο ομάδες (εφεξής «Positive Teams») ως εξής: (α) Positive Team 1 αποτελούμενη από τους Έλενα Παπαρίζου και «Kings και (β) Positive Team 2 «Playmen» και Ελένη Φουρέιρα αποτελούμενη από τους». Σκοπός των Positive Teams είναι η επιλογή καλλιτεχνών που θα επανδρώσουν συνολικά δύο (2) ανδρικά μουσικά συγκροτήματα (εφεξής τα «Boy Bands») έκαστο αποτελούμενο από τρεις (3) καλλιτέχνες (εφεξής οι «Solo Τραγουδιστές»), και τα οποία θα διαγωνιστούν μεταξύ τους σύμφωνα με τα ειδικότερα δια του παρόντος διαλαμβανόμενα για την ανάδειξη του νικητήριου Boy Band.
 • 3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε πέντε (5) συνολικά στάδια (εφεξής τα «Στάδια» και έκαστο το «Στάδιο»).
 • 4. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι άρρενες μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι ως «Συμμετέχοντες»). Οι Συμμετέχοντες όμως που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορεί να κληθούν να παράσχουν για τη συμμετοχή τους την γραπτή έγκριση των γονέων ή κηδεμόνων τους ή των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτών, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα δια του παρόντος ειδικότερα διαλαμβανόμενα.
 • 5. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της ΑΚΟΗ, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου (2ου) βαθμού. Περαιτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό ενδιαφερόμενοι οι οποίοι συνδέονται με οιαδήποτε συμβατική ή άλλη σχέση (ενδεικτικά, σχέση εργασίας, σύμβαση έργου, άτυπη συνεργασία, χορηγία κτλ.) με κάποια Ελληνική ή αλλοδαπή δισκογραφική εταιρεία, καθώς επίσης και εκείνοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν παραχωρήσει σε οιονδήποτε τρίτο πάσης φύσεως δικαιώματα εκμετάλλευσης στοιχείων της προσωπικότητάς τους.
 • 6. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας ή της ΑΚΟΗ.
 • 7. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 19.05.2017 έως και 04.09.2017.

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΑΚΡΟΑΣΗ (AUDITION) [ΑΠΟ 19 ΜΑΙΟΥ ΕΩΣ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017]

 • 8. Κατά τη χρονική περίοδο από 19 ΜΑΙΟΥ 2017 έως 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 4 και 5 του παρόντος, οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί μέσω της Ιστοσελίδας να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω:
 • i. Επισκέπτεται την Ιστοσελίδα και επιλέγει την ενότητα "Back 2 bands",
 • ii. Επιλέγει να δηλώσει συμμετοχή στον Διαγωνισμό,
 • iii. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν στη φόρμα συμμετοχής τα εξής στοιχεία: (i) ονοματεπώνυμο, (ii) ημερομηνία γέννησης, (iii) τηλέφωνο, (iv) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), (v) πόλη κατοικίας, (vi) την Positive Team στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί.
 • iv. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να μεταφορτώσει (upload) στην Ιστοσελίδα ή να παράσχει μέσω διαδικτυακού συνδέσμου στο μουσικό κανάλι «You Tube» (You Tube link) ή στο μουσικό κανάλι «Vimeo» (Vimeo link), βίντεο διάρκειας έως πέντε (5) λεπτών στο οποίο θα παρουσιάζει τις μουσικές του
 • v. Εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν αν είναι άνω των 18 ετών ή κάτω των 18 ετών, επιλέγοντας με opt - in μία εκ των δύο επιλογών «Είμαι άνω των 18 χρονών» ή «Είμαι κάτω από 18 χρονών».
 • vi. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι άνω των 18 ετών καλούνται να αποδεχθούν με opt - in τους παρόντες όρους συμμετοχής και δηλώνοντας ότι συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
 • vii. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικοι και πάντως άνω των 16 ετών για την ολοκλήρωση της υποβολής της συμμετοχής αυτών, απαιτείται η συναίνεση των ασκούντων την γονική μέριμνα αυτού. Ειδικότερα, ο ασκών την γονική μέριμνα καλείται να συμπληρώσει στην φόρμα συμμετοχής τα στοιχεία που θα του ζητηθούν, ήτοι: (α) ονοματεπώνυμο τόσο ασκούντος τη γονική μέριμνα, (β) ημερομηνία γέννησης του, (γ) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) τόσο, (δ) αριθμό τηλεφώνου (ε) πόλη κατοικίας και (στ) να δηλώσει με opt - in ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους παρόντες όρους, ότι συναινεί στη συμμετοχή του ανήλικου τέκνου στον Διαγωνισμό και στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ιδίου και του ανήλικου τέκνου του στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
 • Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής συμμετοχής στον Διαγωνισμό. .
 • Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων τους. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό με την αποστολή ενός (1) μόνον βίντεο και επιλέγοντας μία (1) μόνον Positive Team και αποκλείεται η δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών.
 • 9. Καθ' όλη την διάρκεια αυτού του Πρώτου Σταδίου οι Scouters καθώς και εκπρόσωποι/συνεργάτες της Διοργανώτριας και της ΑΚΟΗ έχοντες εμπειρία επί καλλιτεχνικών ζητημάτων θα μελετούν τα Βίντεο Συμμετοχής και θα διαβουλεύονται προκειμένου να επιλέξουν Συμμετέχοντες που θα κληθούν στην τελική ακρόαση (Audition) του Δευτέρου Σταδίου, κατά τα κατωτέρω (εφεξής η «Τελική Ακρόαση»). Ταυτόχρονα, οι Scouters δύνανται κατά απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να καλέσουν ήδη από το Πρώτο Στάδιο κάποιον ενδιαφερόμενο σε προκριματική ακρόαση (εφεξής η «Προκριματική Ακρόαση»), προκειμένου να αποφασίσουν για την τυχόν κλήση του στην Τελική Ακρόαση. Προς άρση πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι οι Scouters μπορούν να επιλέξουν την συμμετοχή ενδιαφερομένου στην Τελική Ακρόαση και άνευ Προκριματικής Ακροάσεως.
 • 10. Για την ολοκλήρωση του παρόντος Πρώτου Σταδίου, οι Scouters εκάστου Scouter Team σε συνεργασία με επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της Διοργανώτριας και της ΑΚΟΗ θα προβούν κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια στην επιλογή των Συμμετεχόντων εκείνων που θα προκριθούν στο επόμενο Στάδιο του Διαγωνισμού. Ειδικότερα θα επιλεγούν εν συνόλω δέκα έξι (16) Συμμετέχοντες κατά μέγιστο, οι οποίοι θα κληθούν να περάσουν από Τελική Ακρόαση (ήτοι, οκτώ (8) κατά μέγιστο ανά Positive Team) (εφεξής οι «Διαγωνιζόμενοι» και έκαστος ο «Διαγωνιζόμενος»).
 • 11. Στην υπό όρο 10 ανωτέρω διαδικασία επιλογής για την ανάδειξη των Διαγωνιζόμενων θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:
 • i. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8 ανωτέρω,
 • ii. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας ή/και της ΑΚΟΗ, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου,
 • iii. δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη, και
 • iv. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 8 ανωτέρω. Υπενθυμίζεται ότι οι Συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλουν συμμετοχή με ένα μόνο βίντεο και επιλέγοντας μία μόνο Positive Team. Εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιος Συμμετέχων συμμετέχει στο Διαγωνισμό με πολλαπλές συμμετοχές, κάθε συμμετοχή του θα ακυρώνεται πάραυτα και δε θα λαμβάνεται υπόψη.
 • 12. Οι Διαγωνιζόμενοι θα ενημερώνονται από τη Διοργανώτρια ή/και την ΑΚΟΗ ή από τρίτο πρόσωπο που λειτουργεί για λογαριασμό τους, είτε τηλεφωνικώς είτε με την αποστολή σχετικού ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
 • 13. Η Διοργανώτρια ή/και η ΑΚΟΗ δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Διαγωνιζομένων που οφείλονται σε έλλειψη απάντησης στη σχετική τηλεφωνική κλήση ή σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).
 • 14. Για την πρόκριση στo επόμενο Στάδιο του Διαγωνισμού, οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη σχετική τηλεφωνική επικοινωνία ή την αποστολή σε αυτούς του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια ή/και την ΑΚΟΗ στα στοιχεία επικοινωνίας που οι τελευταίοι θα υποδείξουν προσκομίζοντας συνάμα σχετική γραπτή δήλωση συναίνεσης ή/και όποιο άλλο έγγραφο τυχόν απαιτηθεί από την Διοργανώτρια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 • 15. Στην περίπτωση όπου κάποιος Διαγωνιζόμενος είναι ανήλικος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα υπό όρο 4 ανωτέρω, θα πρέπει εντός της υπό όρο 14 αποκλειστικής προθεσμίας να προσκομίσει ειδική γραπτή συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων/ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτού, με την οποία οι τελευταίοι θα συναινούν ρητώς στη συμμετοχή του ανηλίκου Διαγωνιζομένου στα επόμενα Στάδια του Διαγωνισμού.
 • 16. Αν παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα και ο Διαγωνιζόμενος, παρά το γεγονός ότι έχει ενημερωθεί προσηκόντως, είτε δεν απαντήσει για οιονδήποτε λόγο, είτε δεν προσκομίσει τα ανωτέρω υπό όρους 14 και 15 προβλεπόμενα έγγραφα, η Διοργανώτρια δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να καλέσει στην Τελική Ακρόαση οποιοδήποτε άλλο Συμμετέχοντα (εφεξής «Αναπληρωματικοί Διαγωνιζόμενοι»), ο οποίος έχει υποβάλει συμμετοχή στο Διαγωνισμό εγκύρως κατά τον όρο 11 ανωτέρω. Οι Αναπληρωματικοί Διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στα επόμενα Στάδια του Διαγωνισμού κατά τρόπο και εντός προθεσμίας που θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια ή/και την ΑΚΟΗ κατά την διακριτική τους ευχέρεια στους Αναπληρωματικούς Διαγωνιζομένους και υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης προσκόμισης των ανωτέρω υπό 14 αναφερομένων εγγράφων. Για τους ανηλίκους Αναπληρωματικούς Διαγωνιζομένους εφαρμόζεται κατ' αναλογία ο όρος 15 ανωτέρω.
 • 17. Διευκρινίζεται ότι η προσπάθεια ειδοποίησης των Διαγωνιζομένων, και κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών Διαγωνιζομένων, θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας ή/και της ΑΚΟΗ ή τρίτου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό τους.
 • 18. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή των Διαγωνιζόμενων και Αναπληρωματικών Διαγωνιζόμενων, κατά περίπτωση, εναπόκειται στην απόλυτη και ανέλεγκτη διακριτική ευχέρεια των Scouters και της επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους της Διοργανώτριας και της ΑΚΟΗ. Η εν λόγω απόφαση είναι τελική και ουδεμία ένσταση μπορεί να προβληθεί κατά αυτής από τους ενδιαφερόμενους.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΤΕΛΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ (AUDITION) [ΑΠΟ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017]

 • 19. Μετά την οριστικοποίηση των Διαγωνιζομένων κατά τα ανωτέρω και συγκεκριμένα κατά την χρονική περίοδο από 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 έως 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, θα λάβει χώρα η Τελική Ακρόαση των Διαγωνιζόμενων προκειμένου να επιλεγούν οι Solo Τραγουδιστές, οι οποίοι και θα επανδρώσουν αμφότερα τα Boy Bands.
 • 20. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διενέργειας της Τελικής Ακρόασης θα ανακοινωθεί σε έκαστο Διαγωνιζόμενο κατά την υπό όρους 12 - 16 ανωτέρω επικοινωνία. Διευκρινίζεται, πάντως, ότι ο τόπος της Τελικής Ακρόασης θα ευρίσκεται εντός Αττικής και η Τελική Ακρόαση θα πραγματοποιηθεί εντός μίας (1) ημέρας.
 • 21. Δια της Τελικής Ακρόασης, έκαστο Positive Team σε συνεργασία με επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους/συνεργάτες της Διοργανώτριας και της ΑΚΟΗ εχόντων εμπειρία επί καλλιτεχνικών και μουσικών ζητημάτων θα επιλέξει τρεις (3) Διαγωνιζόμενους (ήτοι, έξι (6) εν συνόλω), οι οποίοι και θα σχηματίσουν τα δύο (2) Boy Bands (ένα (1) Boy Band ανά Positive Team). Ταυτόχρονα, θα αναδειχθούν και δύο επιλαχόντες Solo Τραγουδιστές ανά Positive Team, οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν κατά σειρά προτεραιότητας την συμμετοχή τους στο Boy Band σε περίπτωση που ο αρχικός Solo Τραγουδιστής αρνηθεί να συμμετάσχει στα επόμενα Στάδια του Διαγωνισμού ή δεν προσκομίσει τα απαραίτητα δια του παρόντος έγγραφα (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί Solo Τραγουδιστές»).
 • 22. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή των Solo Τραγουδιστών και ο συνακόλουθος σχηματισμός των Boy Bands εναπόκειται στην απόλυτη και ανέλεγκτη διακριτική ευχέρεια των Scouters και της επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους της Διοργανώτριας και της ΑΚΟΗ. Η εν λόγω απόφαση είναι τελική και ουδεμία ένσταση μπορεί να προβληθεί κατά αυτής από τους ενδιαφερόμενους.

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ BOY BANDS [16 IOYNIOY 2017]

 • 23. Με την ολοκλήρωση της ως άνω Τελικής Ακρόασης, και συγκεκριμένα την 16η ΙΟΥΝΙΟΥ 2017, θα ανακοινωθούν από την Διοργανώτρια ή/και την ΑΚΟΗ στους λογαριασμούς που διατηρούν σε οιαδήποτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης τόσο η COCA-COLA 3E όσο και η ΑΚΟΗ, τα δύο (2) Boy Bands καθώς και τα ονόματα των έξι (6) Solo Τραγουδιστών που θα επανδρώνουν έκαστο Boy Band.
 • 24. Ταυτόχρονα θα ανακοινωθεί και: (α) η ονομασία εκάστου Boy Band, η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ των Solo Τραγουδιστών, των Scouters και της επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους της Διοργανώτριας και της ΑΚΟΗ και (β) τo ειδικό "fan-page" που κάθε Boy Band θα διατηρεί στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook, δια του οποίου θα λαμβάνουν χώρα ορισμένες από τις περαιτέρω ενέργειες του Διαγωνισμού.
 • 25. Κατά το πέρας του παρόντος τρίτου σταδίου οι Solo Τραγουδιστές (ή οι ασκούντες την γονική μέριμνα αυτών, κατά περίπτωση) που θα επανδρώσουν τα αντίστοιχα Boy Bands θα κληθούν από την Διοργανώτρια ή/και την ΑΚΟΗ όπως συνάψουν σχετικές γραπτές συμφωνίες συνεργασίες με τις τελευταίες, όπου και θα αποτυπώνονται ρητώς οι ειδικότερες υποχρεώσεις των Boy Bands για τα εναπομείναντα στάδια του παρόντος Διαγωνισμού (ενδεικτικά, συμμετοχή σε περιπίπτοντες Διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες, ηχογραφήσεις, δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού, παρουσία σε συνεντεύξεις, φωτογραφήσεις, συναυλίες κτλ) καθώς και οι όροι της εν γένει συνεργασίας τους με την Διοργανώτρια ή/και την ΑΚΟΗ. Οι Solo Τραγουδιστές οφείλουν να συμμορφώνονται τόσο με τις υποχρεώσεις και τους όρους αυτούς όσο και με τυχόν άλλες οδηγίες και υποδείξεις της Διοργανώτριας ή/και της ΑΚΟΗ στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και για τις ανάγκες υλοποίησης αυτού.

TΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ BOY BANDS [16 IOYNIOY 2017 ΕΩΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017]

 • 26. Κατά την διάρκεια του παρόντος Σταδίου και συγκεκριμένα κατά την χρονική περίοδο από 16 IOYNIOY 2017 έως 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, τα δύο Boy Bands θα διαγωνίζονται μεταξύ τους με σκοπό την ανάδειξη του νικητήριου Boy Band.
 • 27. Νικητήριο Boy Band θα αναδειχθεί εκείνο το οποίο κατά το πέρας του Τετάρτου Σταδίου θα καταφέρει να συγκεντρώσει αθροιστικά τα περισσότερα "likes", "comments" και "shares" στο ειδικό "fan-page" που θα διατηρεί στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook σύμφωνα με τα κάτωθι ειδικότερα διαλαμβανόμενα.
 • 28. Καθ' όλη την διάρκεια του παρόντος τετάρτου σταδίου, ήτοι από τις 16 IOYNIOY 2017 έως και τις 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος (εφεξής οι «Ψηφοφόροι»), ο οποίος διατηρεί, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις του Facebook, προσωπικό ενεργό λογαριασμό στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Facebook δύναται να εκφράσει την υποστήριξη/προτίμησή του προς έκαστο Boy Band, κάνοντας "like" / "share" / "comment" στο συγκεκριμένο "fan-page" του Boy Band της αρεσκείας του. Προς άρση πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται περιορισμός αναφορικά με τον αριθμό των κατά τα ανωτέρω "likes", "comments" και "shares" που ο Ψηφοφόρος μπορεί να πραγματοποιήσει. Ταυτόχρονα, διευκρινίζεται ότι οι Ψηφοφόροι δύνανται να προβούν στις κατά τα ανωτέρω ενέργειες (ήτοι, να κάνουν "likes", "comments" και "shares") σε αμφότερα "fan pages" των δύο Boy Bands, όπως επίσης και να αναιρέσουν την εν λόγω επιλογή τους κάνοντας "unlike". Ως εκ περισσού σημειώνεται ότι οι Ψηφοφόροι θα πρέπει κατά πάσα στιγμή και καθ' όλη την διάρκεια του παρόντος τετάρτου σταδίου να συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Facebook.
 • 29. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Διοργανώτρια ή/και η ΑΚΟΗ διατηρούν καθ' όλη την διάρκεια του παρόντος τετάρτου σταδίου το δικαίωμα κατά την ανέλεγκτη και διακριτική τους ευχέρεια όπως ακυρώσουν ή/και μην προσμετρήσουν ως έγκυρο οιοδήποτε "like" / "comment" / "share", εφόσον διατηρούν εύλογες υπόνοιες ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή του Ψηφοφόρου στον Διαγωνισμό λαμβάνει χώρα κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ' οιονδήποτε τρόπο τους όρους του, προσδίδει αθέμιτο προβάδισμα ή/και πλεονέκτημα σε συγκεκριμένο Boy Band, δεν είναι αποτέλεσμα γνήσιας απόφασης των Ψηφοφόρων ή είναι αντίθετη με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών είτε τέλος παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Facebook, κατά τα ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω κρίση της Διοργανώτριας ή/και της ΑΚΟΗ είναι οριστική και αμετάκλητη και ουδεμία ένσταση δύναται να προβληθεί κατά αυτής. Το δικαίωμα αυτό της Διοργανώτριας ή/και της ΑΚΟΗ δεν θίγει τυχόν δικαιώματα των τελευταίων όπως προβούν σε περαιτέρω μέτρα εξ αυτού του λόγου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία.
 • 30. Υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων διαλαμβανομένων στα σχετικά συμφωνητικά συνεργασίας που θα συναφθούν μεταξύ των Boy Bands και της Διοργανώτριας ή/και της ΑΚΟΗ σύμφωνα με τον όρο 25 ανωτέρω, τα Boy Bands καθ' όλη την διάρκεια του παρόντος τετάρτου σταδίου θα κληθούν να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες/δράσεις με σκοπό την προβολή τους και την εμπέδωσή τους από το κοινό.
 • Ειδικότερα: (i) Κατά το χρονικό διάστημα από 20 ΙΟΥΝΙΟΥ έως και 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 τα Boy Bands θα προβούν σε ενέργειες φωτογράφισης. Στο πλαίσιο αυτό θα διενεργηθεί σχετικός διαγωνισμός μέσω της σελίδας Facebook και δια του οποίου οι υποστηρικτές του συγκροτήματος θα καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δυο προτάσεις για την πρώτη επαγγελματική φωτογράφιση του Boy Band. Από τον εν λόγω διαγωνισμό θα προκύψει συγκεκριμένος αριθμός ενδιαφερομένων/νικητών στους οποίους θα δοθεί η δυνατότητα να παραβρεθούν στο στάδιο υλοποίησης της φωτογράφισης. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των Boy Bands αναφορικά με την παρούσα ενέργεια θα προβλεφθούν στα σχετικά συμφωνητικά συνεργασίας που θα συναφθούν δυνάμει του όρου 25 ανωτέρω, (ii) Κατά το χρονικό διάστημα από 29 ΙΟΥΝΙΟΥ έως και 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 τα Boy Bands θα προβούν σε ενέργειες παραγωγής του πρώτου Video Clip τους. Στο πλαίσιο αυτό θα διενεργηθεί σχετικός διαγωνισμός μέσω της σελίδας Facebook και δια του οποίου οι υποστηρικτές του συγκροτήματος θα καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δυο προτάσεις για το πρώτο Video Clip του συγκροτήματος. Από τον εν λόγω διαγωνισμό θα προκύψει συγκεκριμένος αριθμός ενδιαφερομένων/νικητών στους οποίους θα δοθεί η δυνατότητα να παραβρεθούν στο στάδιο υλοποίησης του Video Clip. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των Boy Bands αναφορικά με την παρούσα ενέργεια (ενδεικτικά συμμετοχή σε μαθήματα χωρογραφίας, σκηνοθεσία του Video Clip κτλ) θα προβλεφθούν στα σχετικά συμφωνητικά συνεργασίας που θα συναφθούν δυνάμει του όρου 25 ανωτέρω, (iii) Κατά το χρονικό διάστημα από 10 ΙΟΥΛΙΟΥ έως και 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 τα Boy Bands θα προβούν σε ενέργειες παραχώρησης συνέντευξης («Press Conference»). Στο πλαίσιο αυτό θα διενεργηθεί σχετικός διαγωνισμός μέσω της σελίδας Facebook και δια του οποίου οι υποστηρικτές του συγκροτήματος θα καλούνται να δηλώσουν με σχόλιο (comment) ενδιαφέρον να παραστούν κατά την Press Conferenceτου συγκροτήματος. Από τον εν λόγω διαγωνισμό θα προκύψει συγκεκριμένος αριθμός ενδιαφερομένων/νικητών στους οποίους θα δοθεί η δυνατότητα να παραβρεθούν στο στάδιο υλοποίησης της Press Conference. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των Boy Bands αναφορικά με την παρούσα ενέργεια θα προβλεφθούν στα σχετικά συμφωνητικά συνεργασίας που θα συναφθούν δυνάμει του όρου 25 ανωτέρω.
 • 31. Προς άρση πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω επιμέρους ενέργειες και δράσεις, καθώς και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα έχουν ενδεικτικό μόνον χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια ή/και η ΑΚΟΗ δικαιούνται κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια όπως τροποποιήσουν και μεταρρυθμίσουν αυτά. Εξ' άλλου, οι ειδικότερες ενέργειες και δράσεις στις οποίες θα καλούνται από καιρό εις καιρόν να προβαίνουν τα Boy Bands θα εξειδικευτούν στα κατά τον όρο 25 σχετικά συμφωνητικά συνεργασίας που θα συναφθούν. Σε κάθε περίπτωση, ήδη δια του παρόντος, διευκρινίζεται ότι καθ' όλη την διάρκεια του παρόντος τετάρτου σταδίου τα Boy Bands θα καλούνται να συμπεριφέρονται καλόπιστα, να συμμορφώνονται προς τις εύλογες υποδείξεις της Διοργανώτριας ή/και της ΑΚΟΗ και να κατανοούν ότι η συμπεριφορά και οι δράσεις τους αντανακλούν άμεσα στα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα σήματα και την φήμη των τελευταίων.
 • 32. Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι επιμέρους όροι συμμετοχής στις υπό τον όρο 30 ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες/δράσεις/διαγωνισμούς καθώς και τυχόν έπαθλα που δύνανται κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας ή/και της ΑΚΟΗ να αποδοθούν σε συμμετέχοντες στις εν λόγω διαδικασίες θα ανακοινώνονται από καιρόν εις καιρόν στην Ιστοσελίδα και τα ειδικά "fan-pages" των Boy Bands εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που θα προηγηθεί της υλοποίησης εκάστης ενέργειας/δράσης ή διαγωνισμού.

ΠΕΜΠΤΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗΡΙΟΥ BOY BAND [11Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017]

 • 33. Μετά το πέρας των ως άνω διαδικτυακών ψηφοφοριών και συγκεκριμένα την 11Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, θα ανακοινωθεί το Νικητήριο Boy Band, ήτοι αυτό, του οποίου το "fan-pages" απέσπασε αθροιστικά τα περισσότερα "like", "comments" και "shares" κατά τις ανωτέρω διαδικασίες.

ΕΠΑΘΛΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • 34. Από τον Διαγωνισμό θα απονεμηθούν τα εξής έπαθλα (τα «Έπαθλα»):
 • * Το Νικητήριο Boy Band θα κερδίσει (α) ένα δισκογραφικό συμβόλαιο διάρκειας ενός (1) έτους με τη δισκογραφική εταιρεία της Positive Team στην οποία εντάσσεται, και (β) τη χορηγική συμμετοχή της Διοργανώτριας για την κυκλοφορία ενός single τραγουδιού και την δημιουργία ενός video clip με τη δισκογραφική εταιρεία με την οποία θα συμβληθεί το Νικητήριο Boy Band.
 • * Και τα δύο Boy Bands θα κερδίσουν ως έπαθλο εμφάνιση στη Συναυλία για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2017 που διοργανώνει η Διοργανώτρια.
 • 35. Κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Επάθλων, οι Νικητές θα πρέπει να επιδείξουν σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της Διοργανώτριας, την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους προσκομίζοντας συνάμα σχετική γραπτή δήλωση συναίνεσης ή/και όποιο άλλο έγγραφο τυχόν απαιτηθεί από τη Διοργανώτρια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 • 36. Η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της ΑΚΟΗ περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας των Επάθλων που θα δοθούν. Κατά πάντα δε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο η Διοργανώτρια δύναται να αντικαταστήσει τα παρεχόμενα Έπαθλα με άλλα ίσης αξίας, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 • 37. Τα Έπαθλα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και οι Νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
 • 38. Κατά την αξιοποίηση των Επάθλων η Διοργανώτρια ενδέχεται να κάνει χρήση υπηρεσιών τρίτων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Επάθλων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεομένων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Έπαθλα, ούτε υπόσχεται ούτε εγγυάται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Έπαθλα.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 • 39. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ή/και η ΑΚΟΗ πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών του Διαγωνισμού κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Επάθλων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. Προς άρση πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ή/και η ΑΚΟΗ δεν θα καλύψουν τυχόν δαπάνες μετακίνησης ή/και διαμονής που ενδέχεται να προκύψουν στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων, των Διαγωνιζομένων και των Solo Τραγουδιστών καθ’ όλη την διάρκεια συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό.
 • 40. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων και των Ψηφοφόρων στο Διαγωνισμό καθώς και η αποδοχή των Επάθλων εκ μέρους των Boy Bands ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνης της Διοργανώτριας από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης, χωρίς κανένα περιορισμό, ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.
 • 41. Τα Έπαθλα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.
 • 42. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες και Ψηφοφόρους, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.
 • 43. Τα υλικό με το οποίο θα λαμβάνουν μέρος οι Συμμετέχοντες , οι Διαγωνιζόμενοι, οι Ψηφοφόροι και οι Solo Τραγουδιστές στον Διαγωνισμό (εφεξής το «Υλικό»), πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία ή/και δικαιώματα τρίτων (όπως ενδεικτικά περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο, παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τις πολιτικές ή/και θρησκευτικές πεποιθήσεις ή περιεχόμενο που παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα προσωπικότητας ή άλλα δικαιώματα τρίτων) (Ακατάλληλο Περιεχόμενο).
 • 44. Οι Συμμετέχοντες και Ψηφοφόροι (και κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ νόμιμα ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανήλικων Συμμετεχόντων) ευθύνονται έναντι της Διοργανώτριας ή/και της ΑΚΟΗ για κάθε θετική ή αποθετική ζημία υποστούν καθώς και για οιαδήποτε έξοδα ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών) κληθεί αυτή να καταβάλλει συνεπεία του γεγονότος ότι το Υλικό (ή πάσης φύσεως περιεχόμενο) με το οποίο οι Συμμετέχοντες και οι Ψηφοφόροι συμμετέχουν στο Διαγωνισμό αποτελεί Ακατάλληλο Περιεχόμενο ή παραβιάζει εν γένει τα όσα προβλέπονται στον όρο 44 ανωτέρω.
 • 45. Οι Συμμετέχοντες και οι Ψηφοφόροι που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια ή/και η ΑΚΟΗ διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείουν την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση καθώς επίσης και να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
 • 46. Διευκρινίζεται ότι παρότι η Διοργανώτρια έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση της Ιστοσελίδας, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτήν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Συμμετέχοντες και οι Ψηφοφόροι ή και άλλοι χρήστες δε θα τοποθετήσουν υλικό στην ανωτέρω Ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.
 • 47. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο τηλεφωνικό δίκτυο ή διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των δελτίων συμμετοχής ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
 • 48. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή/και Ψηφοφόρος παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό της Ιστοσελίδας, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
 • 49. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210-6665669, ή να αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 17:00.
 • 50. Περαιτέρω, οι Συμμετέχοντες ή/και Διαγωνιζόμενοι ή/και Solo Τραγουδιστές (και κατά περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες/ νόμιμα ασκούντες την γονική μέριμνα των ανήλικων Solo Τραγουδιστών) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και τηλεόρασης ή/και του Διαδικτύου.
 • 51. Οι Solo Τραγουδιστές και οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών, κατά περίπτωση), συναινούν στη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους στην Ιστοσελίδα κατά την διεξαγωγή των επιμέρους Σταδίων του Διαγωνισμού.
 • 52. Κατά την υλοποίηση των επιμέρους Σταδίων του Διαγωνισμού, αλλά και κατά την αξιοποίηση των Επάθλων, θα δημιουργηθεί πάσης φύσεως υλικό σχετιζόμενο το Διαγωνισμό (ενδεικτικά οπτικό, ακουστικό, οπτικοακουστικό υλικό, συνεντεύξεις κ.λ.π), το οποίο θα αναρτηθεί σε ιστοσελίδες, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Διοργανώτριας και σε επίγεια, καλωδιακά και ψηφιακά κανάλια κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας. Οι Συμμετέχοντες ή/και Διαγωνιζόμενοι ή/και Solo Τραγουδιστές ή/και οι Ψηφοφόροι (και οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών, κατά περίπτωση), δίνουν στη Διοργανώτρια το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός και της εικόνας τους, για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους. Εφόσον απαιτηθεί, οι Συμμετέχοντες ή/και Διαγωνιζόμενοι ή/και Solo Τραγουδιστές ή/και οι Ψηφοφόροι, κατά περίπτωση, θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω.
 • 53. Περαιτέρω, κατά την υλοποίηση των επιμέρους Σταδίων του Διαγωνισμού στο πλαίσιο της προβολής του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες ή/και Διαγωνιζόμενοι ή/και Solo Τραγουδιστές ενδέχεται να απαιτηθεί κατά την απόλυτη διακριτή ευχέρεια της Διοργανώτριας να εμφανιστούν σε ραδιοφωνικές ή/και τηλεοπτικές εκπομπές. Η Διοργανώτρια ή/και η ΑΚΟΗ θα ενημερώνουν εγκαίρως τους Συμμετέχοντες ή/και Διαγωνιζόμενοι ή/και Solo Τραγουδιστές σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Οι δε τελευταίοι οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις της Διοργανώτριας ή/και της ΑΚΟΗ. Το δε υλικό που θα δημιουργηθεί θα τύχει εκμετάλλευσης από τη Διοργανώτρια κατά τα ανωτέρω υπό όρο 53.
 • 54. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου εκμετάλλευσής του, κάθε μορφής περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένoυ χωρίς κανένα περιορισμό του συνόλου του υλικού που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω από τους Συμμετέχοντες ή/και τους Διαγωνιζόμενους ή/και τους Solo Τραγουδιστές ή/και τους Ψηφοφόρους κατά περίπτωση, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και σχετίζεται με αυτούς και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με τις δραστηριότητές της, καθώς και για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό της παρουσίασης του υλικού αυτού εν όλω ή εν μέρει στο κοινό σε video wall στο πλαίσιο της Συναυλίας για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2017. Οι Συμμετέχοντες ή/και Διαγωνιζόμενοι ή/και Solo Τραγουδιστές ή/και οι Ψηφοφόροι (και οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών, κατά περίπτωση) δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από τη Διοργανώτρια ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση του υλικού από τη Διοργανώτρια κατά τα ανωτέρω. Εφόσον απαιτηθεί, οι Συμμετέχοντες ή/και Διαγωνιζόμενοι ή/και Solo Τραγουδιστές ή/και οι Ψηφοφόροι (και οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών, κατά περίπτωση), κατά περίπτωση, θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τα ανωτέρω.
 • 55. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα 1) των Συμμετεχόντων (α) ονοματεπώνυμο, (β) ημερομηνία γέννησης, (γ) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), (δ) αριθμό τηλεφώνου, (ε) πόλη κατοικίας (στ) αρχεία εικόνας, ήχου και οπτικοακουστικά αρχεία (αρχεία βίντεο), καθώς και των γονέων/ κηδεμόνων/ασκούντνων τη γονική μέριμνα των ανήλικων Συμμετεχόντων (α) ονοματεπώνυμο και (β) στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση) του γονέα/κηδεμόνα/ασκούντα τη γονική μέριμνα αυτού και (2) και των Ψηφοφόρων (όνομα προφίλ στο Facebook και στοιχεία επικοινωνίας εφόσον αποφασίσουν να επικοινωνήσουν με τη Διοργανώτρια μέσω των λογαριασμών του Facebook). Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και της εν γένει χρήσης/ εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν και σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για τον ως άνω σκοπό. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.
 • 56. Οι Συμμετέχοντες και οι Ψηφοφόροι (και οι ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτών, κατά περίπτωση) δίνουν τη συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τον ως άνω σκοπό.
 • 57. Κάθε Συμμετέχων, Ψηφοφόρος και κάθε υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διοργανώτρια, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αρχή του παρόντος είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια. 
 • 58. Οι Συμμετέχοντες και οι Ψηφοφόροι δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα της Διοργανώτριας.
 • 59. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα Έπαθλα με άλλα ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής τους και τον αριθμό τους για οποιονδήποτε λόγο με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της Ιστοσελίδας. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.
 • 60. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 • 61. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων,(β) των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας, (γ) των όρων χρήσης της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Facebook, καθώς και την συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων και των Ψηφοφόρων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας.
 • 62. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Ευαγγελία Γουλανδρή (οδός Γ. Δροσίνη αρ. 5, Κηφισιά, τηλ. 210 80 15 345), από όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. Επίσης βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω της Ιστοσελίδας
 • 63. Ο Διαγωνισμός δεν υποστηρίζεται καθ' ουδένα τρόπο από το Facebook.
Μαρούσι, 22/5/2017